Regulamin 2017

Imprezy sportowo-rekreacyjnej pod nazwą:

„BIAŁOŁĘCKI BIEG WOLNOŚCI – BIAŁOŁĘKA 2017”

10 grudnia 2017 r. w godz. 9.00 – 15.00 na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawa

 

I. CEL

 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Promocja biegania wśród mieszkańców Warszawy.
 3. Promowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności.
 4. Promowanie atrakcyjnych terenów do uprawiania rekreacji.
 5. Prezentacja Białołęki jako miejsca przyjaznego dla wszelkiej turystyki oraz uprawiania sportu i rekreacji.
 6. Upowszechnienie wiedzy na temat wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, a w szczególności nt. osób internowanych w Białołęce po 13 grudnia 1981 roku.
 7. Uczczenie pamięci osób internowanych i osadzonych w stanie wojennym.
 8. Popularyzacja biegania wśród osób osadzonych jako jednej z form resocjalizacji.
 9. Promocja biegania wśród pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz kuratorów sądowych jako jednej z metod zapobiegania wypaleniu zawodowemu.
 10. Realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotycząca przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie.

 

II. ORGANIZATOR

 1. Urząd Dzielnicy Białołęka
 2. Wykonawcą biegu jest firma Run Vegan!


III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się w dniu 10 grudnia 2017 roku, na dystansie ok. 13 km.
 2. Honorowy start biegu nastąpi o godz. 12:00, a start ostry o godzinie 12:13.
 3. Pomiar czasu zostanie wykonany za pomocą elektronicznych chipów w numerach startowych.
 4. Zawodników obowiązuje limit czasu, który wynosi 120 minut.
 5. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu, zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru.
 6. Zawodnik, który ukończył minimum jedno okrążenie (4,3 km) otrzyma medal.
 7. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.

 

IV. BIURO ZAWODÓW

 1. Numery startowe będą wydawane w Biurze Zawodów.
 2. Biuro Zawodów będzie czynne:
  a. w piątek 8 grudnia w godz.: 16:00 – 19:00 i w sobotę 9 grudnia w godz: 12.00-16.00 na terenie Urzędu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, Warszawa
  b. w niedzielę 10 grudnia w godz. 09:30 – 11:30 na terenie miasteczka biegowego, ul. Ciupagi 1, Warszawa
 3. Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych, w tym także daty urodzenia.
 4. Odbiór numeru startowego dla innego uczestnika możliwy jest na podstawie upoważnienia podpisanego przez Upoważniającego, dostępnego na stronie zawodów.
 5. Nieodebrane do godz. 11.30 w dniu 10.12.2017 r. pakiety startowe nie będą wydawane ani rozsyłane w terminie późniejszym i zostaną przeznaczone do sprzedaży dla zainteresowanych.

 

V. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. W biegu na dystansie 13 km może wziąć udział osoba, która w dniu biegu ma ukończone 16 lat. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział tylko na podstawie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.
 2. Limit uczestników w biegu wynosi łącznie 550 osób, w tym 50 miejsc pozostaje do dyspozycji Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń oraz prawo do zwiększenia puli pakietów startowych.
 3. Warunkiem uczestnictwa zawodnika w biegu będzie własnoręczne podpisanie Zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w biurze zawodów oraz na stronie internetowej  www.biegwolnosci.waw.pl
 4. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu przez uczestnika są ostateczne i niezmienne.
 5. Organizator zapewnia uczestnikom biegu ubezpieczenie NNW.

 

VI. REJESTRACJA

 1. Zgłoszenia do BIAŁOŁĘCKIEGO BIEGU WOLNOŚCI będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy. Link do formularza zgłoszeń dostępny będzie na stronie internetowej  www.biegwolnosci.waw.pl
 2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 5 grudnia 2017 r. do godz. 23:59, w miarę dostępności miejsc.
 3. Integralnym elementem rejestracji jest uiszczenie opłaty startowej poprzez płatność elektroniczną, w wysokości zgodnej z datą wpłaty. Za datę wpłaty przyjmuję się datę zaksięgowania wpłaty na koncie Organizatora.
 4. Dane do wpłaty uczestnik otrzyma mailowo po dokonaniu zapisu on-line.
 5. Na liście zawodników widoczne są dane tylko tych uczestników, którzy dokonali pełnej i poprawnej rejestracji, a ich opłata została zaksięgowana. Lista startowa dostępna jest pod adresem https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=3507
 6. Opłata nie jest ważna, jeżeli zawodnik nie dokona zgłoszenia elektronicznie, jeżeli została dokonana po terminie, w niewłaściwej wysokości lub gdy zostanie wniesiona po wyczerpaniu limitu miejsc.
 7. Uwaga! Limit zgłoszeń poprzez formularz internetowy wynosi 500 osób. Po wyczerpaniu się limitu zapisy on-line zostaną zamknięte, chyba, że Organizator zdecyduje inaczej.
 8. Opłata startowa za udział w biegu wynosi:
  a.  do dnia 5 grudnia 2017 r. – 40 złotych (decyduje data zaksięgowania wpłaty).
  b.  w dniach 8 – 10 grudnia 2017, tylko w biurze zawodów – 50 zł
 9. Osoby w wieku 70 lat i starsze zwolnione są z opłaty startowej (rocznik 1947 i starsze).
 10. UWAGA – środki ze sprzedaży pakietów startowych na tegoroczny „Białołęcki Bieg Wolności – 2017” Zarząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w imieniu Organizatorów postanowił w całości przeznaczyć na prowadzony przez Stowarzyszenie Wolnego Słowa (Partner i Współorganizator Biegu) „Fundusz Zasłużonych”, czyli na specjalny fundusz, z którego środki są przekazywane na wsparcie osób potrzebujących pomocy finansowej, a które zasłużyły się w walce z totalitarnym systemem władzy w czasach PRL i z tego powodu cierpiały prześladowania reżimu, zwłaszcza w czasie stanu wojennego.
 11. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, również w przypadku wcześniejszego zakończenia biegu lub braku możliwości wzięcia w nim udziału. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika.
 12. Osoby, które dokonały opłaty startowej po 6 grudnia 2017 i nie otrzymały potwierdzenia nadania numeru startowego muszą w biurze zawodów przekazać wydruk bankowy potwierdzający nadanie przelewu.
 13. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje pakiet startowy który zawiera:
  – numer startowy z chipem elektronicznym oraz agrafki
  – pamiątkowa chusta typu „komin”
  oraz świadczenia:
  – zabezpieczenie medyczne
  – ubezpieczenie NNW
  – worek na odzież (w depozycie)
  – posiłek regeneracyjny: grochówkę z kuchni polowej oraz herbatę
  – pamiątkowy medal na mecie (po ukończeniu biegu)

 

VII. KLASYFIKACJA

 1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn (łącznie).
 2. Klasyfikacje OPEN K i OPEN M.
 3. Klasyfikacje wiekowe:
  M1  < 29 lat                             K1  < 29 lat
  M2  30-39 lat                           K2  30-39 lat
  M3  40-49 lat                           K3  40-49 lat
  M4  50-59                                 K4  50-59
  M5  60 +                                   K5  60 +
 1. Klasyfikacje dodatkowe:
  a) Osadzeni w jednostkach penitencjarnych
  b) Pracownicy i funkcjonariusze Służby Więziennej oraz kuratorzy sądowi

 

VIII. NAGRODY

 1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą „Białołęcki Bieg Wolności – Białołęka 2017” otrzymają na mecie pamiątkowy medal.
 2. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej (OPEN) kobiet i mężczyzn otrzymują puchary oraz nagrody rzeczowe.
 3. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach wiekowych otrzymują puchary/statuetki oraz drobne nagrody rzeczowe/upominki.
 4. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach dodatkowych otrzymują puchary/statuetki oraz drobne nagrody rzeczowe/upominki.
 5. UWAGA: Nagrody rzeczowe, puchary i statuetki w kategoriach wiekowych i kategoriach OPEN nie dublują się.
 6. Wszystkie w/w nagrody i trofea przysługują jedynie laureatom miejsc I – III we wszystkich wymienionych w Regulaminie kategoriach biegu głównego.

 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników BIAŁOŁĘCKIEGO BIEGU WOLNOŚCI będą przetwarzane w celach przeprowadzenia BIAŁOŁĘCKIEGO BIEGU WOLNOŚCI.
 2. Dane osobowe uczestników BIAŁOŁĘCKIEGO BIEGU WOLNOŚCI będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w punkcie 1, w związku z udziałem w BIAŁOŁĘCKIM BIEGU WOLNOŚCI obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania/uzupełnienia.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w BIAŁOŁĘCKIM BIEGU WOLNOŚCI. Przez przekazanie do organizatora prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego Uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.
 6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r (dziennik ustaw nr 133, poza 883). Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników BIAŁOŁĘCKIEGO BIEGU WOLNOŚCI.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników biegu wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-ROM, DVD, w katalogach oraz mediach elektronicznych, na stronach internetowych, w mediach społecznościowych, w materiałach prasowych, , na ekspozycjach, prezentacjach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
 4. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas biegu pod groźbą wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
 5. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu w widoczny sposób.
 6. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
 7. Organizator zapewnia depozyt w namiocie na terenie Miasteczka Biegu w okolicy punktu start/meta. Zdeponowane rzeczy można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.
  Uwaga: Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w depozycie przedmioty wartościowe oraz dokumenty.
 8. Organizator zapewnia przebieralnie w namiocie oddzielne dla kobiet i mężczyzn.
 9. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
 10. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy www.biegwolnosci.waw.pl oraz przekazane do informacji mediów.
 11. Dyplom Uczestnika (za ukończenie biegu) będzie dostępny do pobrania w wersji pdf, w ciągu 10 dni od zakończenia imprezy na stronie www.biegwolnosci.waw.pl
 12. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
 13. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 14. W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 15. Organizator BIAŁOŁĘCKIEGO BIEGU WOLNOŚCI zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy na stronie internetowej imprezy.
 16. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.